• مشترک گرامی توجه داشته باشید برای شارژ, کارت اعتباری و تلفن اعتباری می بایست از کارت شارژ استفاده نمایید .
  • مشترک گرامی جهت ارتباط نیاز به خرید کارت تلفن اعتباری و جهت شارژ آن منحصرا نیاز به خرید کارت شارژ می باشد .